List of Authors

 • Hideshi Hino
 • Kakio Tsurukawa
 • Kuraibe Keishi
 • Makoto Aizawa
 • Minami Q-ta
 • Miyako Yoko
 • Mizuyama Kako
 • Momoto Makiru
 • Nijishima Daisuke
 • Okaya Izumi
 • Sangatou
 • Takayama Tatari
 • Tatsuya Ihara
 • Uminoji
 • Yoiyu
 • zaki